Skip to content

Financiële ondersteuning

Meer voor Minder

Het kan lastig zijn om rond te komen. Hieronder staan enkele organisaties die u misschien kunnen helpen.

Zoals Kledingbank, Voedselbank, Stichting Leergeld, Stichting Geven en Nemen, Speelstoet, Energiebank, Gelrepas, Jarige Job, Kledingwinkel, Eco-Vrede.

 

meer voor minder

 

 

 

Steun de diaconie

De diaconie trekt zich het lot van de zwakkeren aan. Maar hiervoor hebben wij uw steun wel nodig.

Wilt u ons werk ondersteunen, dan kunt u een financiële bijdrage overmaken naar: rekeningnummer: NL21RABO 0373 7369 91.  Als u van plan bent om voor een aantal jaren een vast bedrag wilt storten, dan is de regeling periodieke giften wellicht een goede optie. Neem hiervoor contact met ons op (026 3512201)En ook kunt  u een legaat opnemen in uw testament.

U kunt er van op aan dat uw geld goed besteed wordt.

 

Individuele financiële ondersteuning

Het College van Diakenen ondersteunt mensen die het financieel even niet redden. Dit geldt voor alle Arnhemmers, man vrouw, jong oud, al dan niet kerkelijk gebonden. Als het op een of andere manier niet lukt om een beroep te doen op een wettelijke regeling dan wel voorziening, kan  een maatschappelijk werker of wijkdiaken een aanvraag indienen. Het is voor hulpverleners mogelijk om voor hun cliënt incidentele financiële steun aan te vragen bij de de diaconie. De diaconie kan dan tijdelijk de nood verlichten met een bescheiden geldbedrag.

Voorwaarden om voor toekenning in aanmerking te komen zijn:

 • De persoon moet ingeschreven zijn in de gemeente Arnhem;
 • De verwijzing komt via maatschappelijk werk of een wijkdiaken;
 • Er moet eerst een beroep zijn gedaan op “voorliggende” voorzieningen.  Alle andere officiële kanalen zijn al bewandeld. Bijvoorbeeld: bijzondere bijstand, schuldsanering BAC;
 • Het betreft een uitzonderings-situatie en niet een structurele situatie;
 • In principe heeft iemand een minimum inkomen of lager;
 • Het betreft mensen in kansarme situatie.

In  de schriftelijke aanvraag dienen de volgende gegevens te zijn opgenomen:

 • naam, adres, geboortedatum van betrokkene;
 • een korte beschrijving van de situatie;
 • naam  hulpverlener en gegevens organisatie;
 • rekeningnummer van de organisatie;
 • relevante telefoonnummers.

Ook is het van belang om te vermelden of er gebruik wordt gemaakt van Gelrepas, kledingbank, voedselbank.  En of een aanvraag is ingediend bij andere diaconale instellingen, De Dullertstichting etc.

De diaconie behandelt geen aanvragen van betrokkenen zelf.

Financiële steun aan projecten

Een financiële bijdrage geven wij ook aan instellingen die gericht zijn op het verminderen van nood in de wereld en het bevorderen van gerechtigheid. Ook hier geldt dat eerst andere inkomsten gezocht moeten worden (subsidie, sponsoring, fondsen, etc.). Soms draagt de diaconie substantieel bij, vooral bij de start van een activiteit.

Het College van Diakenen beperkt zich in principe tot instellingen in Arnhem. Binnen Arnhem steunen wij: