Organisatie

Het werk van de diaconie steunt in de eerste plaats op de diakenen van de verschillende wijkkerken in Arnhem. Diakenen zijn de mensen die in de kerk tot taak hebben om de kerkdeuren naar buiten open te gooien en te zien waar nood is in de buurt of in de stad. Iedere wijkkerk van de Protestantse Gemeente Arnhem heeft enkele diakenen. Zij coördineren het diaconale vrijwilligerswerk in hun wijkgemeente.

De Protestantse Gemeente te Arnhem bestaat uit vier wijkgemeenten. Te weten:

  • Protestantse Gemeente Arnhem-Zuid (samenvoeging van de Salvatorkerk en Elden/De Kandelaar)
  • Protestantse Gemeente Arnhem-Noord (samenvoeging van Bethlehemkerk, Diaconessenkerk/Siongemeenschap en Opstandingskerk)
  • Parkstraatgemeente
  • Hervormde Gemeente De Rank

College van Diakenen

De wijkdiaconieën hebben een vertegenwoordiger in een overkoepelend orgaan, het College van Diakenen. In het College van Diakenen zitten ook de penningmeester, secretaris en  voorzitter van het moderamen. Verder treden de diaconaal consulenten en de bureausecretaris als adviseurs op. Het College van Diakenen zet zich in voor diaconaal werk op stedelijk niveau in Arnhem.  In onderling overleg wordt er gezorgd voor het diaconaal beheer van de financiële middelen en de diaconale goederen. Daarnaast wordt er gezorgd voor een diaconaal beleid, het voorlichten van de wijkgemeenten, het toerusten van wijkdiaconieën en het instellen en ondersteunen van diverse diaconale werkgroepen.,

Het moderamen, het bestuur van het College van Diakenen bereidt,  de collegevergaderingen voor. Zij handelt zaken af die spoed hebben en handelt de post af. Van deze handelingen legt het moderamen in de collegevergadering verantwoording af aan het College van Diakenen.