Noodhulpcollecte Pakistan

In de vieringen van de Protestantse Gemeente Arnhem is er zondag 11 september een noodhulpcollecte voor Pakistan.

Zeker 33 miljoen mensen in Pakistan zijn getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn al 1000 doden gevallen. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen.
Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken. Het leed is onbeschrijflijk en de nood is hoog.

Kerk in Actie geeft via haar partnerorganisaties in Pakistan direct noodhulp aan de slachtoffers om te voorzien in hun onmiddellijke levensbehoeften.
Kerk in Actie werkt samen met partnerorganisaties om hulp te bieden.

Het College van Diakenen beveelt deze noodhulpcollecte van harte aan. En zal de opbrengst van de noodhulpactie verhogen.
U kunt ook een bijdrage overmaken naar rekeningnummer van het College van Diakenen.
Het rekeningnummer is: NL 43 RABO 0373 7369 83 t.n.v. College van Diakenen Arnhem met vermelding van noodhulp Pakistan.

Geldcampagne ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’


In mei start de jaarlijkse geldwervingsactie van de Diaconie.

Diaconie staat voor ‘Met passie opkomen voor kwetsbare mensen’. Het is onze opdracht om de deuren van de kerk open te gooien en te kijken waar nood is. Dit gebeurt dichtbij, in de wijk, de stad, maar ook wereldwijd. Voor dit betekenisvolle werk is uw steun belangrijk. Daarom vragen we u een financiële bijdrage te storten. Doet u mee?
Ons rekeningnummer: NL 21 RABO 0373 7369 91 ten name van College van Diakenen onder vermelding vrijwillige bijdrage.

Voorzitter gezocht

Bestuurslid iets voor u?

Het College van Diakenen zoekt een voorzitter.

Het College van Diakenen zet zich in door met passie op te komen voor kwetsbare mensen. We hebben tot taak de kerkdeuren open te gooien naar de samenleving. Wijkdiakenen doen dit in de wijken, de medewerkers van het diaconaal bureau vooral op stedelijk niveau. In het College van Diakenen bespreken vertegenwoordigers van de wijken, de medewerkers en het moderamen (dagelijks bestuur) wat speelde in de afgelopen periode en de plannen voor de toekomst.

Het College van Diakenen heeft een beleidsplan 2020 – 2025 en speerpunten vastgesteld dat de komende jaren richting geeft. We zijn nu in de weer met het opstellen van een jaarplan 2022 en een begroting 2022. De dagelijkse werkzaamheden worden door de medewerkers van het diaconaal bureau verricht. Zij bereiden ook de vergaderingen voor. Het moderamen is in de zomer gewijzigd van samenstelling omdat voor de zittende moderamenleden de balans vanwege hun werk zoek was.

Een nieuwe penningmeester en secretaris zijn ondertussen gevonden.

De functie van voorzitter is nu nog vacant. Wat doet de voorzitter? De voorzitter is de spil van het moderamen en werkt nauw samen met de andere moderamenleden. De voorzitter zit de vergaderingen voor en draagt zorgt voor een goede taakverdeling van de verschillende portefeuilles. Hij of zij geeft mede richting aan het beleid van het College van Diakenen. En vertegenwoordigt het College bij de Algemene Kerkenraad en het moderamen van de Algemene Kerkenraad.

Als de functie van voorzitter u aanspreekt en hier meer over wilt weten, kom kennismaken dan kijken we over en weer wat de mogelijkheden zijn.

Voor meer informatie: info@diacioniearnhem.nl

diaconaal bureau gesloten

Vanaf het begin van de corona periode werken Nancy Spiele en Margriet Kok niet meer vanaf het diaconaal bureau op de Rosendaalseweg 507.

Per mail zijn wij bereikbaar: info@diaconiearnhem.nl

Ook kunt u ons bellen: 06-21906365

Vanaf 15 juni is de Kledingbank weer open. Goede bruikbare kleding kunt u inleveren in de hal van het kerkelijk bureau, Rosendaalseweg 507. Dit kan van maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12.30 uur.

Individuele ondersteuning

Arnhemmers die het financieel even niet redden, kunnen onder bepaalde voorwaarden een financiële bijdrage ontvangen van het College van Diakenen. Hulpverleners kunnen een aanvraag indienen. Wij behandelen alleen formulieren die volledig zijn ingevuld.

Zie voor de criteria en het aanvraagformulier de pagina financiële ondersteuning.