ANBI

Een instelling met een ANBI erkenning  is een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Een instelling kan alleen een ANBI instelling  zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een overeenkomst voor een periodieke gift bevindt zich aan het eind van deze pagina.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Arnhem is een geregistreerde ANBI instelling.

Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Arnhem

Nummer Kamer van Koophandel: 76349462

RSIN ( Fiscaalnummer): 824133869

Gemeente en diaconieën van de Protestantse Kerk vallen onder de Groepsbeschikking ANBI van de Protestantse Kerk in Nederland.

Contactgegevens:  
Diaconaal Bureau Mail: info@diaconiearnhem.nl
Postadres: Rosendaalseweg 507 Website: www.diaconiearnhem.nl
6824 KL Arnhem  
  Tel.:  06-21906365
   

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van het College van Diakenen (moderamen) bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Verder wordt het College gevormd door afgevaardigden van de wijk diaconieën. De diaconaal consulent en secretaris zijn toegevoegd als adviseur.

Doelstelling:

Het College van Diakenen deelt de visie op het diaconaat zoals verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid.

Diaconie is één van de kernopdrachten van de kerk. Vanuit passie komen we op voor kwetsbare mensen in Arnhem en wereldwijd.

Beleidsplan:

Het beleidsplan voor 2020 – 2025 kunt u lezen via de onderstaande link:

Voor het beleidsplan van de landelijke kerk (Protestantse Kerk Nederland PKN) wordt verwezen naar:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Beloningsbeleid:

Het College van Diakenen heeft twee betaalde medewerkers parttime in dienst,  te weten een diaconaal consulent en een bureausecretaris.

De beloning vindt plaats overeenkomstig de geldende cao.

Andere medewerkers zijn vrijwilligers zonder vergoeding.

Visie:

De visie is nader uitgewerkt in het beleidsplan 2020-2025

Jaarlijks verslag activiteiten:

Jaarverslag 2022

Financiële verantwoording:

De inkomsten worden verkregen door middel van: eigen geldwervingsactie diaconie, collecten, giften en legaten


ANBI rapport

Overeenkomst Periodieke Gift:

Modelovereenkomst periodieke gift – Diaconie

AVG – Algemene Verordening  Gegevensbescherming

We nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus. Meer hierover leest u in de privacyverklaring College van Diakenen (Privacyverklaring) en het Reglement Bescherming persoonsgegevens (Privacyreglement).

Voor vragen kunt u contact opnemen met info@diaconiearnhem.nl